prompt engineering
|

Prompt engineering dat werkt

Je krijgt bijna nooit wat je vraagt maar als je heel specifiek bent moet je tevreden zijn met de 80/20 regel. 80% accuraat en 20% onzin. Maar dan ben je al heel goed bezig.

Waarom geven sommige prompts helemaal niet het resultaat dat je verwacht?

Er zijn verschillende redenen waarom sommige prompts niet het gewenste resultaat opleveren:

 1. Complexiteit van de taak: Een LLM zoals Chatgpt heeft beperkingen en kan soms moeite hebben met complexe of meerlagige verzoeken. Als een prompt te ingewikkeld is, kan het zijn dat het model niet in staat is om een nauwkeurig antwoord te genereren.
 2. Vage of onduidelijke prompts: Als de prompt niet specifiek genoeg is, kan ChatGPT verward raken. Het is belangrijk om duidelijke en beknopte instructies te geven, zodat het model begrijpt wat er van het wordt verwacht.
 3. Beperkingen van het model: ChatGPT heeft geen toegang tot externe informatie na de trainingsperiode en baseert zich op de kennis die het heeft opgedaan tijdens de training. Als een prompt vraagt om recente informatie of specifieke details die niet algemeen bekend zijn, kan het model niet altijd nauwkeurige antwoorden geven.
 4. Onbedoelde vooroordelen: ChatGPT kan onbedoelde vooroordelen bevatten die tijdens de training zijn opgepikt. Dit kan leiden tot antwoorden die niet in lijn zijn met de verwachtingen van de gebruiker.
 5. Verkeerde formulering: Soms kan een kleine wijziging in de formulering van de prompt een groot verschil maken in het gegenereerde antwoord. Het is belangrijk om de prompt zorgvuldig te formuleren.

Om betere resultaten te krijgen, raad ik aan om specifieke, eenvoudige en duidelijke prompts te gebruiken. Experimenteer ook met verschillende formuleringen om te zien welke het beste werkt voor jouw specifieke vraag.

Maar je kan ook een soort van Frameworks gebruiken. Hierover later meer.

Een goede (ChatGPT) prompt is essentieel om nauwkeurige en relevante antwoorden te krijgen van de chatbot. Hier zijn enkele tips om een effectieve prompt te formuleren:

 1. Wees specifiek: Zorg ervoor dat je prompt zo concreet mogelijk is. Vermijd vaagheid en geef duidelijk aan wat je van ChatGPT verwacht.
 2. Eenvoudig taalgebruik: Gebruik begrijpelijke taal en vermijd complexe termen, tenzij ze essentieel zijn voor je vraag.
 3. Schrijf actief: Actieve zinnen dragen bij aan de duidelijkheid van je prompt. Formuleer je vraag zo dat het voor ChatGPT helder is wat je wilt weten.
 4. Kort & bondig: Maak je prompt niet langer dan nodig. Overbodige informatie kan verwarring veroorzaken en leiden tot minder heldere antwoorden.

Je kunt ook specifieke rollen toewijzen aan ChatGPT om je verwachtingen duidelijk te maken. Bijvoorbeeld:

 • “Gedraag je als mijn Engels docent en geef me 20 Engelse oefeningen over onderwerp X.”
 • “Wees mijn yoga-instructeur en geef me specifieke instructies om mijn flexibiliteit te vergroten.”
 • “Neem de rol van leiderschapscoach aan en identificeer mijn sterke en zwakke punten als leider.”

Onthoud dat ChatGPT beperkingen heeft en niet altijd volledig betrouwbaar is. Wees dus voorzichtig met de antwoorden die je ontvangt.

In de volgende rubriek gaan we heel wat stappen verder. Deze stappen schrijf je allemaal in één prompt.

LLM frameworks

“Bij deze methode doorloop je elke stap om de belangrijkste overwegingen aan te pakken om een effectieve output van uw AI-assistent te krijgen. Elke stap beïnvloedt de rest. Het doel is om de meest effectieve en stabiele output te krijgen.”

Stap 1

Wat is je schrijfdoel? Wat wil je bewerkstelligen?

Stap 2

Wie is uw doelgroep? Is er een bepaalde groep van mensen die je wil aanspreken?

Stap 3

Toon voor dat publiek. Welke toon moet de output hebben? Toon is de houding of het gevoel dat wordt overgebracht door de tekst of spraak. Het gaat om de emotionele lading die de auteur of spreker meegeeft aan zijn boodschap. Toon kan serieus of humoristisch zijn, zakelijk of emotioneel, afstandelijk of betrokken, enzovoort.

Stap 4

Wat is je stijl voor dat publiek? Stijl verwijst naar de manier waarop iets wordt gezegd of geschreven. Het gaat om de keuzes die de auteur of spreker maakt in taalgebruik, zoals woordenschat, zinsbouw, beeldspraak en retorische stijlfiguren. Stijl kan formeel of informeel zijn, objectief of subjectief, bloemrijk of sober, enzovoort. De stijl van een tekst kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals het genre van de tekst, het doelpubliek, en de eigen persoonlijkheid van de auteur of spreker.

Stap 5

Wat is je genre of type? Genre is een categorie van literaire of communicatieve werken die gekenmerkt worden door een gedeelde set van conventies en verwachtingen. Genres worden vaak gedefinieerd op basis van hun vorm (bijvoorbeeld roman, gedicht, essay), inhoud (bijvoorbeeld sciencefiction, misdaadroman, liefdesverhaal) of doelpubliek (bijvoorbeeld kinderboek, young adult-roman, literaire fictie). De stijl en toon van een tekst worden vaak bepaald door het genre waartoe de tekst behoort.

Stap 6

Context van je tekst. Context verwijst naar de omstandigheden of setting die een woord, zin, gebeurtenis of situatie omringen en helpen betekenis te geven. Het is alsof je naar een puzzelstukje kijkt: je kunt het basisplaatje wel zien, maar het complete plaatje krijg je pas als je alle stukjes op hun plek legt.

Stap 7

Specifieke feiten die mee moeten worden genomen.

Stap 8

Minimale editing: Lengte, zin structuur, grammatica,…

Probeer een prompt te schrijven en integreer alle 8 stappen maar dat is natuurlijk geen verplichting. Speel er mee, kijk wat voor jou het best werkt.

Je kan zelfs nog een stap verder gaan en vragen aan een LLM systeem dat het jou vragen stelt indien het nog niet genoeg info heeft. Of dat het AI systeem nog geen resultaat mag gevens alvorens alle belangrijke stappen te kennen.

Je kan zelfs een AI systeem vragen zichzelf te quoteren en als het systeem bijvoorbeeld zichzelf een 4 op 10 geeft, dan kan je vragen dat de resultaten moeten bijgeschaafd worden tot het een 8 op 10 wordt.

Mogelijkheden genoeg, veel prompt plezier! 🙂

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *